اینها قضیه را مرحله به مرحله به جلو پیش بردند. خصوصا بعد از اینکه استاد نامه را بیرون فرستادند و به خصوص بعد از حذف فیزیکی شان این ها پروژه های مختلفی را اجرا کردند.با ما فیلم بازی کردند،بازیهایی همچون: امروز دادگاه است، فردا تظاهرات برای حمایت از استاد است، پس فردا سازمان عفو بین الملل… همه این بازی ها رو دلیلی کردند برای بودن استاد و برای اینکه خبرگزاری ها خبر پخش بکنند.

بازی حکومت بعد از حذف فیزیکی استاد طاهری-همایش 20 ژوئن-2015

اینها قضیه را مرحله به مرحله به جلو پیش بردند. خصوصا بعد از اینکه استاد نامه را بیرون فرستادند و به خصوص بعد از حذف فیزیکی شان
این ها پروژه های مختلفی را اجرا کردند.با ما فیلم بازی کردند،بازیهایی همچون: امروز دادگاه است، فردا تظاهرات برای حمایت از استاد است، پس فردا سازمان عفو بین الملل… همه این بازی ها رو دلیلی کردند برای بودن استاد و برای اینکه خبرگزاری ها خبر پخش بکنند.
و این قضیه پخش شد ، و همه نتیجه گرفتند که خب پس به این ترتیب استاد طاهری وجود دارند، هستند،در قالب فیزیکشان هستند. به این دلیل که یک مدافعانی دارند، یک دادگاهی دارند، یک وکیلی دارند،به اخبار همسرشان استناد میکنند…اما غافل از اینکه همسرشان دارند خبر اشتباه پخش میکنند،همسر ایشون چهار سال زیر فشار خبر اشتباه دادند. خود استاد هم؛ هم در نامه شان به این موضوع اشاره کردند و هم در نوروز 92 تلویحاً این را گفتند.
اکنون مجموعه ی این مسایل ما را به این نقطه رسانده که ، همانطور که پیش بینی میشد بعد از اعلام آخرین ادعای آخرین دادگاه استاد در اردیبهشت ماه، وکیل اعلام کرد بعد از این ،موکل من دیگر دادگاهی نخواهد داشت و دفاعیه هایش را بعد از این به صورت مکتوب خواهد داد. اگر خاطرتان باشد همان زمان، ما در همین جلسه ،خدمت دوستان گفتیم که اینکه موکل من دفاعیه مکتوب خواهد داد، یعنی که حالا هر چه خودشان میخواهند از قول استاد مینویسند و میگویند که این دفاعیه استاد هست. ما دلایلی از دل همین مسایل، به شما ارائه میدهیم که استاد نیستند