اینها دارند بازی خودشان را می کنند. اینها یک برنامه ای داشتند که استاد را یک جوری سر به نیست کنند و از وجودشان خلاص شوند و یا ببرند و وادارشان کنند به توبه نامه و التماس و درخواست،

بازی و برنامه حکومت، برای سر به نیست کردن استاد طاهری – همایش 1 آگوست-2015

“اینها دارند بازی خودشان را می کنند.
اینها یک برنامه ای داشتند که استاد را یک جوری
سر به نیست کنند و از وجودشان خلاص شوند
و یا ببرند و وادارشان کنند به
توبه نامه و التماس و درخواست،
یا قولهایی میدادند که اگر توبه کنی ما آزادت میکنیم.
ولی نمی خواستند آزاد کنند، می خواستند توبه نامه را بگیرند و بعد استاد را سرشان را زیر آب کنند.”

شهناز نیرومنش

همایش 1 آگوست 2015