با از دست رفتن استاد،دارند وانمود میکنند که استاد هست

همان بحث دید ظاهر بین و دید باطن بین. با از دست رفتن استاد،دارند وانمود میکنند که استاد هست. این فتواها هم اصلا به همین دلیل رفته و گرفته شده.کجا بودند این آدم ها؟!در مدت این چهار سال کجا بودند؟!اینها که آمدند و گفته اند که استاد مشکلی ندارند این ۴ سال کجا بودند؟! یک مرتبه متحول شدند؟!چند مرجع تقلید یک مرتبه متحول شدند؟! نه،اینها قبلش هم بوده اند،منتها برنامه و نقشه اینطور شده که این جریان به این سمت کشیده شود و سناریو اینطوری شود که مرگ استاد و از دست رفتن استاد پوشانده شود، و بگویند استاد هستند و سپس با استادی که میگویند هستند و مرتد هم نیستند، شروع کنند از قول ایشان یک سری بازی ها کردن.

همان بحث دید ظاهر بین و دید باطن بین.
با از دست رفتن استاد،دارند وانمود میکنند که استاد هست.
این فتواها هم اصلا به همین دلیل رفته و گرفته شده.کجا بودند این آدم ها؟!در مدت این چهار سال کجا بودند؟!اینها که آمدند و گفته اند که استاد مشکلی ندارند این ۴ سال کجا بودند؟!
یک مرتبه متحول شدند؟!چند مرجع تقلید یک مرتبه متحول شدند؟!
نه،اینها قبلش هم بوده اند،منتها برنامه و نقشه اینطور شده که این جریان به این سمت کشیده شود و سناریو اینطوری شود که مرگ استاد و از دست رفتن استاد پوشانده شود،
و بگویند استاد هستند و سپس با استادی که میگویند هستند و مرتد هم نیستند،
شروع کنند از قول ایشان یک سری بازی ها کردن.

دیدگاهتان را بنویسید