با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صدهزار دیده تماشا کنم تورا

 

کی رفته ای زدل . که تمنا کنم تو را؟
کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تورا؟
غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور
پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را
با صد هزار جلوه برون آمدی که من
با صدهزار دیده تماشا کنم تورا
رسوای عالمی شدم از شور عاشقی
ترسم خدای نخواسته رسوا کنم تو را

[ File : July 2018.png ] با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صدهزار دیده تماشا کنم تورا3 جولای 2018