بخشی از موعظه عیسی(ع) با شاگردانش

بخشی از موعظه عیسی(ع) با شاگردانش:
…و هرکه پدر یا مادرش را بیش از من دوست بدارد لایق من نباشد

و هرکه پسر یا دخترش را از من زیاده دوست بدارد لایق من نباشد

و هرکه صلیب خود را بر نداشته از عقب من نیاید لایق من نباشد

و هرکه جان خود را در یابد آنرا هلاک ساخته

و هرکه جان خود را به خاطر من هلاک سازد آنرا خواهد یافت.
انجیل متی:بخش 10-آیه 39

۸ مهر ۱۳۹۰=۱ اکتبر ۲۰۱۱