بخشی از همایش ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴-شهناز نیرومنش

بخشی از همایش ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴-شهناز نیرومنش
====================
…..این شبیه “او “شدن حلقه هایی را می طلبد و نیازمند این هست که ما تطهیر شویم، چراکه او مطهر است.
(محمدً، علیً، طاهراً، طُهراً، طهورا)
چندین سال قبل (۷ سال قبل در روز عرفه) آگاهیهایی آمد که ایشان مطهر هستند و تطهیر شدند، و اگر تطهیر نشده بودند نمی توانستند با بالا محرم شوند، حالا برای ما نیز اگر این تطهیر اتفاق نیفتد، نمی توانیم با استاد محرم شویم.
لا یُمَسَّهُ اِلَّا المُطَهَروُن: لمس نمیکنند آن حقیقت را، کسانی که مطهر نباشد.چراکه با آن حقیقت تطهیر شده مناسبتی و سنخیتی ندارند، حال چه این حقیقت را “او” در نظربگیریم، چه درک آموزهایشان را بگیریم، چه درک خودشان را بگیریم، چه عالم بالا را بگیریم…
قضیه تطهیر و قضیه دستیابی به شعور پشت کلام و ضد شعور، تنگا تنگ با هم هستند و به گفته استاد برگ برنده ی ما هستند در عهد آخر, سپس محور وجودی به سمت مثبت می رود و تکثیر از روی موعود اتفاق می افتد….

دیدگاه‌ خود را بنویسید