به پاس روز جهانی زن

حقیقتِ زن بودن!؟….
ناموس و کیانِ هستی است

وپیکره دردمند بشریت
امروز بیش از هر زمانی
نیازمند “مدیریت عاطفی”
و این تداوی که تنها از وجود “زن ” برمیاید
عشق٬زایش٬پرورش٬استمرارِ بودن٬استمرارِ مهر
“حقیقت وجودی زن”
در هر نقشی که باشد

و سرانجام ِ کمال و معرفت
که به دست زنان به ثمر خواهد نشست…

به پاس روز جهانی زن
و با احترام به تمامی زنان طول تاریخ
و این دوران سرنوشت ساز بشر