تاکید بر پرهیز از هر گونه حرمت شکنی

همراهان همدل
برای تبیین ظلمی که درتمام این سالها، به استاد طاهری عزیز رواداشته شده و نیز حس مسئولیتی که برای روشنگری جریان فریب و خیانتی که در اطراف ایشان شکل گرفت، ضرورتی وجود دارد که گاهی چاره ای جز بردن نام و یا اشاره به عملکرد افرادی که به هر دلیل این فریب و خیانت را رقم زدند، نداریم؛
اما، بر این نکته نیز پای میفشارم که قرار بوده انگیزه ی اعمالمان همانا »تبیین حقیقت» باشد ونه خشم، انتقام و یا دیگر انگیزه های فردی.
اگر نامی از همسر سابق استاد و یا بقیه افرادی میبریم که در این سالها در حق استاد خیانت کرده و جاده صاف کن دشمنان ایشان شدند، بر اساس وظیفه، با در نظر گرفتن انصاف و عدالت وصرفا برای روشنگری جریان فریب و خیانتی است که «استاد را نفهمید و یا وجود پر برکت اشان را تاب نیاورد» و هنوز هم دارد این سناریوی فریب را ادامه میدهد، تا منبع اخبار کذب دیگری باشد که در روزهای آینده خواهید شنید.

ولی در عین حال،
مطمئن نباشیم که اگر هریک از ما به جای همسرسابق استاد و یا وابستگان ایشان بودیم، با در نظر گرفتن ظرفیت، طرز تفکر، بیم و هراس ها و دغدغه ها،وسوسه ها و امیدواری های کاذب و میزان فهم و درک از «حقیقت وجود استاد طاهری» و با وجود فشار و فریب حکومتی دجالگونه، همینگونه عمل نمیکردیم.
از همراهان هشیار جز این انتظار نمیرود که در عین پافشاری براحقاق حق استاد طاهری وادامه افشاگری جریان فریب، «از هرگونه حرمت شکنی نسبت به افراد، خصوصا افراد خانواده استاد مظلوم که به هر شکل، ناموس ایشان بحساب میایند پرهیز کنند،حتی اگر خود آن افراد، حریم این ناموسداری را شکسته باشند.»
با سپاس
نیرومنش

دیدگاه‌ خود را بنویسید