تبریک سال ۲۰۲۰

شروع سال جدید میلادی مبارک و پر برکت. امید که بشریت در سال ۲۰۲۰ با اتکا بر عشق و خرد٬ در جهت تشخیص و تفکیک و تبیین حق از ناحق و عمل بر مسیر راستی در مقابل ناراستی و محترم شمردن حقوق انسانی کلیه انسانها٬ صرف نظر از ملیت٬ عقیده و نژاد آنها در مسیر خودباوری و ارتقاي شعور جمعی گامی به جلو بردارد.

شهناز نیرومنش ـ اول ژانویه ۲۰۲۰ میلادی= ۱۱ دیماه ۱۳۹۸خورشیدی