تبریک 1399 شهناز نیرومنش

تبریک سال 1399 میلادی

قدری از بارِ واژه های بی مقدار بکاهیم
جهانِ تشنه ی عشق و خِرَد را
در سکوت دریابیم…

برای ایرانِ عزیزِ در اسارت
برای انسانهای آزادِ در بند!
برای انسانیت و معرفت،
برای انصاف و عدالت
برای شرافت و کرامت
برای شعور و بصیرت
بی واژه، بی تکلف
دعا کنیم
«بیا به احترام حقیقت زجای برخیزیم»
«دقیقه ای سکوت کنیم و دوباره برخیزیم»
«کمی به واژه های سکوت اعتبار دهیم»
«به اعتبار خرَد، بی کلام برخیزیم»
«اگر حقیقت از درد بیعدالتی زمینگیر است»
«بخاطر شرافت خودمان، هماره برخیزیم»

سال نو مبارک
شهناز نیرومنش
نوروز ۱۳۹۹ خورشیدی

قدری از بارِ واژه های بی مقدار بکاهیم جهانِ تشنه ی عشق و خِرَد را در سکوت دریابیم... برای ایرانِ عزیزِ در اسارت برای انسانهای آزادِ در بند! برای انسانیت و معرفت، برای انصاف و عدالت برای شرافت و کرامت برای شعور و بصیرت بی واژه، بی تکلف دعا کنیم «بیا به احترام حقیقت زجای برخیزیم» «دقیقه ای سکوت کنیم و دوباره برخیزیم» «کمی به واژه های سکوت اعتبار دهیم» «به اعتبار خرَد، بی کلام برخیزیم» «اگر حقیقت از درد بیعدالتی زمینگیر است» «بخاطر شرافت خودمان، هماره برخیزیم» سال نو مبارک شهناز نیرومنش نوروز ۱۳۹۹ خورشیدی