تحولات در سالهای جاری

"سالهای جاری و پیش رو ،سالهای تحولات بزرگ بشری است و چگونگی و میزان این تحولات به اندازه آگاهی بشر از حقایق وشرایط بستگی دارد؛ این آگاهی تنها با درک «شعور عشق» امکان پذیر است، شعوری که بشر را به عرصه آگاهی از خویشتن فرامیخواند و او را در مسیر خداگونگی در زمین رهنمون میشود." شهناز نیرومنش یک فروردین ۱۳۹۶خورشیدی

“سالهای جاری و پیش رو ،سالهای تحولات بزرگ بشری است
و چگونگی و میزان این تحولات به اندازه آگاهی بشر از حقایق وشرایط بستگی دارد؛
این آگاهی تنها با درک «شعور عشق» امکان پذیر است،
شعوری که بشر را به عرصه آگاهی از خویشتن فرامیخواند
و او را در مسیر خداگونگی در زمین رهنمون میشود.”
شهناز نیرومنش
یک فروردین ۱۳۹۶خورشیدی