ترجیح میدهم غوره بمانم ولی غوره نشده مویز نشوم

مهربان مظلوم
صلح و تسلیم و وحدتی که مرا با توهم کمال طلبی، از دفاع از حق تو باز دارد
تدریس واژه های تو، بی آنکه به درکشان رسیده باشم
و به بهانه آن از بپا خواستن بمانم

عرفانی که بخواهد با حذف تو به ثمر برسد
دوباره جویدن لقمه های جویده ی تو ،که هنوز برای دهانم بزرگ است
ادعای ظلم ستیزی تنها در قالب واژه ها
بی آنکه برای دفاع از تویی که به خاطر من
تیغ بر گردنت نهاده اند
کاری فراتر از حرف انجام دهم

نشناختن اولویت های زمانی
ماندن در بهشت توهمات خود ساخته و
درماندن از بله گفتن به الست با تو بودن

تماشای ساده لوحانه گردن زدن پرنده
به این بهانه که پرنده مردنیست
بی آنکه پرواز را به خاطر سپرده باشم

از این نمد کلاهی برای خود ساختن
تو را فروختن
انحصار طلبی،دروغ،فریب،ترس

گسترش عرفان حلقه بنام تو،ولی بی تو
رنگ و بوی « عرفان حلقه حکومتی»
و توجیهات ساده لوحانه ی حاشیه آن

همه و همه ،حالم را بهم میزند

ترجیح میدهم غوره بمانم ولی غوره نشده مویز نشوم

ترجیح میدهم

دیدگاه‌ خود را بنویسید