دیر فهمیدن حقایق، صدمه اش گاهی اوقات با نفهمیدن برابری میکند. همیشه شبکه منفی زمانی که نتوانسته حق را به طور کامل کتمان کند و باطل را حاکم کند، ترفندش این بوده که درک حقیقت را به تاخیر بیندازد و زمان بخرد. این به تاخیر انداختن درک حقیقت صدماتی را همیشه در طول تاریخ زده است. همچنین اگر ما حقایق را دیر بفهمیم، خودمان که متضرر می شویم هیچ زمان خودمان را از دست میدهیم و عمرمان سر می آید، و در آن کمال تاخیر می افتد، جامعه بشری را هم با خسران مواجه خواهیم کرد.

ترفند شبکه منفی برای به تاخیر انداختن درک حقیقت-همایش 25 آوریل-2015

دیر فهمیدن حقایق، صدمه اش گاهی اوقات با نفهمیدن برابری میکند.
همیشه شبکه منفی زمانی که نتوانسته حق را به طور کامل کتمان کند و باطل را حاکم کند، ترفندش این بوده که درک حقیقت را به تاخیر بیندازد و زمان بخرد.
این به تاخیر انداختن درک حقیقت صدماتی را همیشه در طول تاریخ زده است.
همچنین اگر ما حقایق را دیر بفهمیم، خودمان که متضرر می شویم هیچ
زمان خودمان را از دست میدهیم و عمرمان سر می آید،
و در آن کمال تاخیر می افتد،
جامعه بشری را هم با خسران مواجه خواهیم کرد.