تسهیلات رحمانیت الهی

تسهیلات رحمانیت الهی_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“ما تا آخرین مرحله در این چرخه، در حال مبارزه بین مثبت و منفی خواهیم بود، به همین دلیل هم به ابزارها یا تسهیلات رحمانیت الهی تا آخر مرحله نیاز خواهیم داشت.”
شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری