تشخیص حق از باطل

تا نفوذ و مسخ از روی مردم برداشته نشود، تشخیص حق از باطل برایشان امکان پذیر نمیشود.

تا نفوذ و مسخ
از روی مردم
برداشته نشود،
تشخیص حق از باطل برایشان
امکان پذیر نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید