تلاش حکومت برای تحریف تاریخ

"روبروی ما یک حکومت قرار گرفته است که تلاششان برای تحریف تاریخ است! حکومتی که کارش این است و ۳۰ سال است مردم را با همین روش در دست نگه داشته است... پول دارد، امکانات دارد، تخصص دارد، ولی یک چیزی است که ما داریم و او ندارد و آن شرافت است. کارهاییست از قبیل دروغ و تهمت و دشنام و ...که او میتواند انجام دهد، ولی ما به دلیل پایبند بودنمان به اخلاقیات نمیتوانیم. این عدم توازن باعث میشود تا به صورت ظاهری اینطور دیده شود که کارش دارد پیش میرود. ولی ما سر حرفمان هستیم و آخر هم(حقیقت را) ثابت خواهیم کرد."شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“روبروی ما یک حکومت قرار گرفته است که تلاششان برای تحریف تاریخ است!
حکومتی که کارش این است و ۳۰ سال است مردم را با همین روش در دست نگه داشته است… پول دارد، امکانات دارد، تخصص دارد،
ولی یک چیزی است که ما داریم و او ندارد و آن شرافت است.
کارهاییست از قبیل دروغ و تهمت و دشنام و …که او میتواند انجام دهد،
ولی ما به دلیل پایبند بودنمان به اخلاقیات نمیتوانیم.
این عدم توازن باعث میشود تا به صورت ظاهری اینطور دیده شود که کارش دارد پیش میرود.
ولی ما سر حرفمان هستیم و آخر هم(حقیقت را) ثابت خواهیم کرد.”شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری