(حکومتیان )نمیخواهند بگذارند که همه بدانند استاد شرافتمندانه رفتند، و ما میخواهیم به لطف خدا جلوی این را بگیریم.

تلاش حکومت برای مخفی کردن شهادت استاد طاهری_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“(حکومتیان )نمیخواهند بگذارند که همه بدانند استاد شرافتمندانه رفتند،

و ما میخواهیم به لطف خدا جلوی این را بگیریم.”

شهناز نیرومنش

همایش 16 می 2015

اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری