تلاش حکومت برای مخفی کردن شهادت استاد طاهری

(حکومتیان )نمیخواهند بگذارند که همه بدانند استاد شرافتمندانه رفتند، و ما میخواهیم به لطف خدا جلوی این را بگیریم.

(حکومتیان )نمیخواهند بگذارند که همه بدانند استاد شرافتمندانه رفتند،
و ما میخواهیم به لطف خدا جلوی این را بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید