توصیه سازمان عفو بین الملل به هواداران استاد طاهری:

توصیه سازمان عفو بین الملل به هواداران استاد طاهری:
لطفا فورا به زبان فارسی، عربی، انگلیسی و یا زبان خود نوشته و ارسال فرماید.
تقاضا از مسوولین ایران ( به صورت کتبی) برای آزادی فوری و بی قید و شرط استاد محمد علی طاھری .
چرا که او یک زندانی عقیدتی است و بنا بر اصل آزادی دین، بیان و اندیشه، می تواند بھ فعالیت ھای صلح آمیز خود بپردازد.
تقاضا از آنھا برای مطمئن شدن از از امنیت او و جلوگیری از ھر نوع شکنجھ و ھمچنین اینکه او دیگر در سلول انفرادی باقی نماند
اصرار بر آنھا برای دادن اجازه ملاقات ھای منظم با خانواده و وکیل بھ او
لطفا این درخواست ھا را تا قبل از ٧ اکتبر ٢٠١۴ ( 15 مھر ١٣٩٣) بفرستید به:
رھبر جمھوری اسلامی ایران: آیت الله علی خامنھ ای (دفتر رھبری جمھوری اسلامی ایران، خیابان جمھوری اسلامی، آخر خیابان شھید کشور
دوست، تھران، جمھوری اسلامی ایران
Twitter: @khamenei_ir ** Email: [email protected]
(در آخر مراتب یک نامھ اداری و رعایت احترام را حفظ کنید)
رییس قوه قضاییه: آیت الله صادق لاریجانی (دفتر روابط عمومی قوه قضاییه، خیابان ولی عصر، بن بست عزیز، پلاک ۴، تھران، جمھوری
ایران (اسلامی در آخر مراتب یک نامھ اداری و رعایت احترام را حفظ کنید)
رونوشت به ریاست جمھوری اسلامی ایران: آقای حسن روحانی(دفتر ریاست جمھوری، خیابان پاستور، میدان پاستور، تھران، جمھوری اسلامی
ایران )
Twitter: @HassanRouhani (English) and @Rouhani_ir (Persian)
(در آخر مراتب یک نامه اداری و رعایت احترام را حفظ کنید)

ھمچنین یک کپی از این نامه را برای نمایندگان سیاسی معتبر در کشور خود بفرستید

 

10354723_367652133384971_6490466482656173338_n