حلقه ها بعد از شهادت استاد طاهری

بعد ازشهادت استاد عزیز ، افراد به چند گروه تقسیم میشوند: الف)کسانی که هیچ آگاهی و اطلاعاتی درباره حلقه ها نگرفته اند. ب )کسانی که فقط اطلاعاتی را که روی مدار است درباره «وجود حلقه ها» میگیرند،ولی حفاظی دریافت نکرده اند تا بتوانند از آنها حلقه ها استفاده کنند. پ )کسانی که آگاهی حلقه و نیز حفاظش را دریافت کرده اند و میتواند آنرا بسته به نوع حلقه،برای خود یا دیگران کار کنند. ت )کسانی که علاوه بر اینکه میتوانند حلقه دریافتی را روی خود و یا دیگران کار کنند، حفاظ مناسب برای تفویض آن به دیگران را هم دریافت کرده اند.

بعد ازشهادت استاد عزیز ، افراد به چند گروه تقسیم میشوند: الف)کسانی که هیچ آگاهی و اطلاعاتی درباره حلقه ها نگرفته اند. ب )کسانی که فقط اطلاعاتی را که روی مدار است درباره «وجود حلقه ها» میگیرند،ولی حفاظی دریافت نکرده اند تا بتوانند از آنها حلقه ها استفاده کنند. پ )کسانی که آگاهی حلقه و نیز حفاظش را دریافت کرده اند و میتواند آنرا بسته به نوع حلقه،برای خود یا دیگران کار کنند. ت )کسانی که علاوه بر اینکه میتوانند حلقه دریافتی را روی خود و یا دیگران کار
کنند، حفاظ مناسب برای تفویض آن به دیگران را هم دریافت کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید