مثبت سه

حلقه ۳+ و تعدادی از حلقه های دیگر از زمان شروع اسارت آخر استاد (ازاردیبهشت سال ۱۳۹۰) برای کسانی که فارغ التحصیلان دوره هایی از عرفان حلقه بودند،جاری شد که افرادی درهمان زمان دریافت کرده و در این ۵ سال کار کردند.

حلقه ۳+ و تعدادی از حلقه های دیگر از زمان شروع اسارت آخر استاد (ازاردیبهشت سال ۱۳۹۰) برای کسانی که فارغ التحصیلان دوره هایی از عرفان حلقه بودند،جاری شد که افرادی درهمان زمان دریافت کرده
و در این ۵ سال کار کردند.

دیدگاهتان را بنویسید