مثبت سه

در مورد حلقه ۳+ ،منظور از عام شدن ، قابل استفاده بودن برای همه مردم در حال حاضرنیست، بلکه منظور، استارت عمومی آن برای واجدین شرایط از بین کسانی است که دوره های عرفان حلقه را گذرانده اند.

در مورد حلقه ۳+ ،منظور از عام شدن ،
قابل استفاده بودن برای همه مردم در حال حاضرنیست، بلکه منظور،
استارت عمومی آن برای واجدین شرایط از بین کسانی است که دوره های عرفان حلقه را گذرانده اند.

دیدگاهتان را بنویسید