تو ز بالایی و بالای توام – کتاب الست – بهمن ماه 1388

همه بازیهای دنیای مجازی را خیلی جدی بازی میکنیم ،گویی که تمام بازی همین است؛
بی آنکه فراموشمان شود که در دل حقیقتی در حرکتیم که حقیقتی برتر هر لحظه در تداوم جاری کردن آنست و درحال رقم زدن تعالی خود .
که در پاسخ به مجادله ام گفت:
با تو از تو مهربانتر کیست؟ من
با تو از تو آشناتر کیست؟من
با تو من اینسان خدائی میکنم
بر جهان فرمانروائی میکنم
بی تومن هرگز خدائی کرده ام؟
یا چگونه یا چرائی کرده ام؟
بی تو من هرگز به کثرت رفته ام؟
بی تو تا اعجاز خلقت رفته ام؟
با تو ، من اما و آیا میکنم
با تو ، من طرح معما میکنم
تو جوابی، من معمای توام
توزبالائی و بالای توام
ز تعالی دم زدم، من تو شدم
کهنگی را با تجلی نو شدم
آدمیت با تعالی ممکن است
خالقیت با تجلی ممکن است
آی آدم ، تو ز سفلی نیستی
جای ماندی چون مهیا نیستی
از الوهیت به کثرت آمدی
تا ربوبیت به وحدت آمدی
عاشقی ادراکٍ آن بالای توست
این تعالی ،بودنٍ فردای توست
(کتاب الست ,تاریخ سرایش ۱۸/۱۱/۸۸)

تاریخ بازنشر در فیس بوک : ۱۸ اگوست ۲۰۱۴=۲۷ مرداد ۱۳۹۳