جامه ی فرسوده از تن کن برون

جامه ی فرسوده از تن کن برون

…نه بگمانم که «…یا ایهاالمزمل » و «…یا ایهاالمدثر» درسی باشد که کهنگی پذیرد!چرا که تمام هستی بطور «عام وبی اختیار آگاهانه»، و «سیر بسوی اویی انسان» «بطور خاص و با اختیار آگاهانه» مدیون این نوشدن و پوست اندازی مستمر و دائمیست،که صد البته هیچ مرحله ای از «ایجادش» در اختیار فرد نیست اما «انتخابش » چرا ! « الزام ایجادش» تنها بواسطه جاری شدن «فیض الهی» ممکن میگردد،ولی« التزام ایجادش» تنها و تنها با انتخاب فرد امکان پذیر است، که آنگاه که خود را در اختیار «او» قرار داد و درک مرحله ی «لاحول ولا قوه الا بالله»برایش میسر شد،با اینکه هم الزام و هم التزام میشود خواست «او» ، ولی نقض اختیار فرد محسوب نمیشود،چرا که فرد با «او» به یکتایی رسیده؛ که اگر غیر از این باشد،«اختیار انسان» که قرین موهبت برخورداری از شعور «عشق آگاهانه» و «سند عدالت خداوند» است، بزیر سوال خواهد رفت، چرا که تعالی انسان، تنها و تنها با انتخاب درحوزه ی اختیاری که به اراده ی ««او»»شامل حالش شده ،میسر میگردد.

عشق معنایش پرش با بال اوست

یک جهش در سایه ی اقبال اوست

عشق معنایش ندیدن خویش را

هرچه من دارم تمامش مال اوست.

یاحق

۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ خورشیدی

OCT 16, 2016