چرا اصلا اینها از یک جایی به بعد )وقتی دیگر دستمان از استاد کوتاه شد(مدافع حقوق بشری شدند.!چرا؟ چون تنها عرصه ای را که عرصه انحصاری بود که شاگردانشان میتوانستند برای حق طلبی حرکت بکنند را می خواستند در دست خودشان بگیرند، چون اینها در تجربه های اداره مملکت ،این تجربه را داشتند که اگر جریان موافق و مخالف ،هر دو را در دست خودشان بگیرند، برنده هستند)البته فهم این قضیه برای بعضی ها مشکل است(

جریان آگاهی بخشیِ آسمانی و جنگ تشعشعاتی-همایش 20 ژوئن-2015

چرا اصلا اینها از یک جایی به بعد )وقتی دیگر دستمان از استاد کوتاه شد(مدافع حقوق بشری شدند.!چرا؟ چون تنها عرصه ای را که عرصه انحصاری بود که شاگردانشان میتوانستند برای حق طلبی حرکت بکنند را می خواستند در دست خودشان بگیرند، چون اینها در تجربه های اداره مملکت ،این تجربه را داشتند که اگر جریان موافق و مخالف ،هر دو را در دست خودشان بگیرند، برنده هستند)البته فهم این قضیه برای بعضی ها مشکل است(
حالا در این بازی،در این جریان تا الان،هر چه که گفتم زمینی بوده ،با آسمانی اش کاری نداشتیم ،اما در دل این داستان،ما جریان آگاهی بخشیِ آسمانی را داریم. خوب،حلقه ها دارد می آید.
حلقه هایی در این سه /چهار سال آمده، والان دیگر حلقه ها مختص جنگ تشعشاتی است.دیگر جنگ تشعشعاتی شروع شده.دیگر چگونه شروع بشود؟!آنچه که آنها)شبکه منفی(باید آپدیت بکنند کردند و جاری کردند و از این طرف هم شبکه مثبت همین را دارد.مثلا الان داریم میبینیم که دوستان دارند آگاهی هایش را مرتب دریافت میکنند…