جسارت های بی پروایانِ ناانسانِ خداناشناس را به ” انسانِ خدا” شاهد باشید.

در لینک های زیر:
جسارت های بی پروایانِ ناانسانِ خداناشناس را به ” انسانِ خدا” شاهد باشید.
شاهد مظلومیت بزرگ معلم عصر هوشمندی و گوشه ای از ظلم عظیمی که از سوی مدعیان دینداری و شرافت ، در کمال شقاوت و بی شرافتی بر او روا داشته شد!
بر او که همه ی هستی اش را فدیه ی ادراک بشر کرد و وامدار زخمهای کهنه بشر شد به عشق، اما مورد تنفر ابلیسیان “دین مُرده” قرار گرفت،
او رفت و باز هم بشر ماند و اَنگ جهالت و ساده اندیشی بر پیشانی و بارامانتش بر دوش؛
امانتی که به نمایندگی از بشریت در خواب مانده، پذیرای آن شد،
شاید که بیداری عمومی صورت پذیرد از یک گُلی که با آن بهار میشود اگر تکثیر گردد.
بار امانتی که به مظلومیت بدوش کشید، ولی هرگز زیر بار آن کمر خم نکرد و
آن را بر زمین نگذاشت و حاضر نشد به خیانت در امانت معشوق.
کتابها بایستی نگاشت به سرانگشت حقیقت بر اوراق پهنه ی هستی…
ازمظلومیتش،ازغربتش،از حقانیتش،از صداقتش، از امانتداریش واز شهادتش…
تا ابد مرثیه ها باید سرود و سینه به سینه به نسلها رساند…
از او که بی انتهاست و به ابدیت پیوست…

لینک فیسبوک

لینک دانلود

لینک تلوبیون برنامه