جنگ تشعشعاتی و رویارویی نماینده شبکه مثبت و منفی

دستگیری استاد،بلاهایی که سر استاد آوردند،رنجهایی که استاد تو این چند سال و قبل از اون کشیدند

دستگیری استاد،بلاهایی که سر استاد آوردند،رنجهایی که استاد تو این چند سال و قبل از اون کشیدند

دیدگاهتان را بنویسید