جنگ تشعشعاتی_کنفرانس ژوئن 2012

جنگ تشعشعاتی
کنفرانس ژوئن
2012

“به مسائل یکطرفه نگاه نکنیم که به این مسیر صدمه نزنیم.اگر که یه خورده نگاهمون رو ببریم بالاتر، خیلی مسائل برامون باز میشه.
ما در جنگ تشعشعاتی هستیم،فاز سوم جنگ تشعشعاتی خیلی سریع از راه میرسه،ما در اواخر فاز دوم جنگ تشعشعاتی هستیم و باید در این فاز دوم به پختگی خوبی برسیم در قبال تشخیص حق از باطل. ”
شهناز نیرومنش
کنفرانس ژوئن
2012
این فایل مربوط به زمانی است که استاد طاهری در زندان اوین بودند.