بزودی دوران سکوت بسر آمده و حق همچون همیشه آشکار خواهد شد وآنان که حق را همراهی نمیکنند،مسدود کننده ی این مسیر نیستند و این تنها ظلمیست که بر خود و هستی روا میدارند

چون مریم روزه سکوت بگیر

چون مریم روزه سکوت بگیرهریک از شما آنگاه که به آگاهی دست یابید از روح القدس بارور شده اید، ودر آن زمان است که چون مریم که بعد از باروری توسط روح القدس مورد تهاجم نا آگاهان قرار گرفت و متهم به خلافکاری شد ،گروهی بر شما یورش آورده شما را متهم میکنند.

اکثریت این گروه در پی حقند ونا آگاه ولی اقلیتی بسیار اندک ،دست در دست هم این یورش را از پشت پرده هدایت میکنند .از این گروه اقلیت ،تعدادی از آنان دشمنان قسم خورده ی این جریان “خدا محور،خدا محور“وتعدادی دیگردشمنان دوست نمای آن هستند؛

همانهائیکه از طریق این جریان الهی در پی نامند و نان و …

دلگیر مشو که در همیشه ی تاریخ چنین بوده و آگاه باش که نلغزی و بدان که

“دست خدا بالاترین دست هاست”

و آنگاه که تو را متهم میکنند مدتی کوتاه چون مریم روزه ی سکوت بگیر تا ثمره ی این باروری خود به سخن آید و حق را نمایان سازد (همچون عیسی

چرا که حق بزودی نمایان خواهد شد ولی آگاه باش که تایید حق در گرو درک مقام صدق است.

پس تو از آنان که آگاهانه یا نا آگاهانه، برکلام حق میشورند، دلگیر مباش و دعای خیرت را بدرقه ی راهشان ساز که در این مسیر به آن بسیار محتاجند.

و بدان که بزودی دوران سکوت بسر آمده و حق همچون همیشه آشکار خواهد شد وآنان که حق را همراهی نمیکنند،مسدود کننده ی این مسیر نیستند و این تنها ظلمیست که بر خود و هستی روا میدارند

پس در بیان آشکارآنچه که بر عهده ات گذاشته میشود امانتدار باش هرچند عده ی کمی آنرا درک کنند وهراس و غم و اندوه به دل راه مده که خداوند خود مسیر حق را باز خواهد کرد

۱۰ می ۲۰۱۲=۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱