حبل یعنی رشته، و متین یعنی استوار

"حبل یعنی رشته، و متین یعنی استوار ( رشته ی استوار و محکم) و”حَبلُ الَمتین”و“عُروَةُ الوُثقی”و“حَبلُ الله” همان ریسمان الهی هستند. کسانی که از روی استاد(ولی الله) تکثیر میشوند ،با این ریسمانها به هم متصل میشوند. همین که بدانیم ما به چه علتی اینجا دور هم هستیم،خودش یک داستانی است!" شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“حبل یعنی رشته، و متین یعنی استوار ( رشته ی استوار و محکم)
و”حَبلُ الَمتین”و“عُروَةُ الوُثقی”و“حَبلُ الله” همان ریسمان الهی هستند.
کسانی که از روی استاد(ولی الله) تکثیر میشوند ،با این ریسمانها به هم متصل میشوند.
همین که بدانیم ما به چه علتی اینجا دور هم هستیم،خودش یک داستانی است!”
شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری