حرف دیگر بس است.زیاد گفتیم و شنیدیم.

پیش از هرکس به خودم هشدارمیدهم …..حرف دیگر بس است.زیاد گفتیم و شنیدیم.امروز حجت بر همه ی ما تمام شده.کاری باید کرد،هرکس هر کارکه میتواند.این است معنی آتش به اختیار.دارند با جوّ سازی و ایجاد فضای وحشت دهان همه را میبندند.بیش از یکسال دهان همه بسته بودبه اعتراض و امروز اینجائیم!!!…

حرف بس است

دیدگاه‌ خود را بنویسید