حرکت از ظاهر به باطن

طلوع میکنم از واژه واژه ی نورت

                                رکوع میکنم  اکنون  به  راز مستورت

چه خوب میشد از آن حرفهای در پرده

                               به درک میرسیدم که چه بود منظورت

عزیز بزرگوار گفتی :در دنیای وارونه عدم انظباق بین من حقیقی و من واقعی

یعنی اختلاف فاز بین حقیقت و واقعیت وجود دار

دو شعور پشت هر کلام و عمل ما که با من حقیقی مان در ارتباط است ، تا خدامحور خدا محور نشویم مثبت نخواهد شد.

و این همان برگ برنده ی کمال گرایان است در حرکت از ظاهر به باطن در این عهد.

توانائی درک زبان تشعشعاتی و درک شعور پشت هر کلام و عمل…و بطور کلی درپشت هر مَجاز.

توانائی تشخیص حقیقت باطنی پنهان درپشت هر واقعیت ظاهری که درک آن لازمه ی حرکت کمالی است.

آنچه که در سینه ها پنهان داریم آشکار خواهد شد و گریزی از آن نیست و یوم الدینی رخ خواهد داد.

پرده ها فرو می افتد و من های حقیقی افراد در سطحی وسیع با هم در ارتباط قرارمیگیرند و…..

مگر نمیداند که:

آنچه در مخفیگاهها پنهان کرده بیرون میاید

و حاصل آنچه در سینه ها پنهان است آشکار میشود.

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ

قران-سوره العادیات-آیات ۹-۱۰

۲۹ ژوئن ۲۰۱۱=۸ تیر ۱۳۹۰