“حفاظ حلقه اعوذوا ۲ ” و “حفاظ حلقه تشخیص حق از باطل” برای همه مردم

استارتی جدید برای آمادگی ورود به مرحله ی بعدی زده شده، تفکیک بیشتر حق از ناحق برای عموم، انتخابهای آگاهانه بر اساس درک شعوری حق و ناحق.
(بر پايه شعور و ضد شعور)

عام شدن:

“حفاظ حلقه اعوذوا ۲ ” و “حفاظ حلقه تشخیص حق از باطل” برای همه مردم .

 

توصیه میشود به:

  • لزوم استفاده دائمی از ارتباط ویژه و اعوذوا …
  • دقت بیشتر و بیشتر روی پیامهای دریافتی.
  • مراقبت از دریافتها در برابر هک شدن.

هشدار :

شبه آگاهی،شبه آگاهی،شبه آگاهی

یاحق
نیرومنش
۵ مهر ۱۳۹۵
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶

دیدگاه‌ خود را بنویسید