ما اعتقاد داریم که حفظ اصول اولیه،جزو همان الست و امانتداری هست. همچنین رعایتِ تمامِ آن اصولی که استاد در زمان بودنِ فیزیکالشان توانستند به ما بدهند و اتکا به حلقه های رحمانیت با استفاده از امانتی که خودشان به ما دادند و دریافتِ آگاهی

حفظ اصول اولیه-همایش 2 می-2015

ما اعتقاد داریم که
حفظ اصول اولیه،جزو همان الست و امانتداری هست.
همچنین رعایتِ تمامِ آن اصولی که استاد در زمان بودنِ فیزیکالشان توانستند به ما بدهند
و اتکا به حلقه های رحمانیت

با استفاده از امانتی که خودشان به ما دادند
و دریافتِ آگاهی

شهناز نیرومنش

همایش 2 می 2015