حفظ اصول اولیه

ما اعتقاد داریم که حفظ اصول اولیه،جزو همان الست و امانتداری هست. همچنین رعایتِ تمامِ آن اصولی که استاد در زمان بودنِ فیزیکالشان توانستند به ما بدهند و اتکا به حلقه های رحمانیت با استفاده از امانتی که خودشان به ما دادند و دریافتِ آگاهی

ما اعتقاد داریم که
حفظ اصول اولیه،جزو همان الست و امانتداری هست.
همچنین رعایتِ تمامِ آن اصولی که استاد در زمان بودنِ فیزیکالشان توانستند به ما بدهند
و اتکا به حلقه های رحمانیت

با استفاده از امانتی که خودشان به ما دادند
و دریافتِ آگاهی

دیدگاهتان را بنویسید