حفظ پایه و اصول مسیر

"اگر کسی میخواهد در این راستا چیزی اضافه کند و مسیر را ادامه دهد باید آن پایه و اصول را حفظ کند و مشخص باشد که سرچشمه ماجرا از کجاست و بنیانگذارش چه کسی هست، سپس بر اساس آموزه های خود آن فرد و استناد کردن به آن قدم بردارد. اشاره به این که خودش(استاد طاهری)گفته کلاس بی کلاسی،خودش گفته مسیر را ادامه دهید،خودش گفته گرفتن دریافت ها از روح جمعی،خودش گفته ارتباط ویژه،خودش گفته متوقف نشوید .نمیشود گفت که آن فرد آمد و درسهایش را داد و رفت و ما باید خودمان برویم، و دیگر به او چه کار داریم!" اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015

“اگر کسی میخواهد در این راستا چیزی اضافه کند و مسیر را ادامه دهد باید آن پایه و اصول را حفظ کند و مشخص باشد که سرچشمه ماجرا از کجاست و بنیانگذارش چه کسی هست،
سپس بر اساس آموزه های خود آن فرد و استناد کردن به آن قدم بردارد.
اشاره به این که خودش(استاد طاهری)گفته کلاس بی کلاسی،خودش گفته مسیر را ادامه دهید،خودش گفته گرفتن دریافت ها از روح جمعی،خودش گفته ارتباط ویژه،خودش گفته متوقف نشوید .نمیشود گفت که آن فرد آمد و درسهایش را داد و رفت و ما باید خودمان برویم، و دیگر به او چه کار داریم!”
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری
شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015