متاسفانه استاد طاهری مظلومیت و غربتشان هم مثل حقانیتشان منحصر به فرد بود.

حقانیت استاد طاهری_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“متاسفانه استاد طاهری مظلومیت و غربتشان هم

مثل حقانیتشان منحصر به فرد بود.

شهناز نیرومنش

همایش 16 می 2015

اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری