حقانیت استاد طاهری

متاسفانه استاد طاهری مظلومیت و غربتشان هم مثل حقانیتشان منحصر به فرد بود.

متاسفانه استاد طاهری مظلومیت و غربتشان هم
مثل حقانیتشان منحصر به فرد بود.

دیدگاهتان را بنویسید