حرکت از ظاهر به باطن یعنی اینکه حقیقت آن چیزی نیست که ما میبینیم،اتفاقا حقیقت دقیقا همان چیزی است که ما نمیتوانیم ببینیم

حقیقت دقیقا همان چیزی است که ما نمیتوانیم ببینیم

حرکت از ظاهر به باطن یعنی اینکه حقیقت آن چیزی نیست که ما میبینیم،اتفاقا حقیقت دقیقا همان چیزی است که ما نمیتوانیم ببینیم

برای آشکار شدن آنچه که از چشم ما پوشیده است،قلب ادراک میکند و عقل استناد.

با قلبت بفهم و با عقلت عمل کن.

شهناز نیرومنش

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید