حقیقت وجود موعود مانند هر حقیقتی در هستی در پرده جهل است، و مظلومیت و غربت او نیز از همین منظر قابل تأمل است.

حقیقت وجود موعود-همایش 25 آپریل-2015

حقیقت وجود موعود مانند هر حقیقتی در هستی در پرده جهل است، و مظلومیت و غربت او نیز از همین منظر قابل تأمل است.

شهناز نیرومنش

همایش 25 آپریل 2015