حقیقت وجود موعود

حقیقت وجود موعود مانند هر حقیقتی در هستی در پرده جهل است، و مظلومیت و غربت او نیز از همین منظر قابل تأمل است.

حقیقت وجود موعود
مانند هر حقیقتی در هستی
در پرده جهل است،
و مظلومیت و غربت او
نیز از همین منظر قابل تأمل است.

دیدگاهتان را بنویسید