حقیقت یکی است نه بیشتر اگرمیگویند زنده است باید بتوانند نشانش بدهند،همین.

حقیقت یکی است نه بیشتر
یا استاد طاهری زنده است یا نیست
اگرمیگویند زنده است باید بتوانند نشانش بدهند،همین.
و این، هم آزمون راستی سنجی و صلاحیت سنجی برای حکومت، وکلا، خانواده وسایر مدعیان زنده بودن ایشان است و هم برای من که مدعی هستم که استادم ماههاست در زیر شکنجه و در حال اعتصاب غذا شهید شده است.
تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد

دیدگاه‌ خود را بنویسید