حقیقت یکی بیشتر نیست یا تو بر مسیر حقی یا من

حقیقت یکی بیشتر نیست
یا تو بر مسیر حقی یا من
وگرنه در کنار هم بودیم
و در این رویارویی حق و باطل
یکی باید از میدان بدر شود
تو بر پیمان خود باش و من بر پیمان خویش
جانم برود پیمانم را فرو نخواهم گذاشت
گفته بودم با کسی که نه هراس از دست دادن دارد و
نه هوس بدست آوردن،در نیفتید
خیلی صبوری کردم
شاید فرصتی باشد،هدایت شوید
۳ سال قبل در باره عرفان حلقه حکومتی هشدار دادم
بعد از این روشن تر روشنگری خواهم کرد
۶ بعد از ظهر شنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۴
کالیفرنیا

دیدگاه‌ خود را بنویسید