حق ،حق است و باطل،باطل

الفتنه اکبر من القتل(قران -سوره بقره-آیه ۲۱۷)

حق، حق است و باطل،باطل.هیچکدام جای دیگری نیست ولی آن زمان که تشخیص بین آندو مشکل میشود هشیار باش که چیزی به نام فتنه در حال شکل گیری است.

بذر فتنه آن زمان کاشته میشود که ناحقی به ظاهر ناچیز ،وقتیکه ما در خواب خوش نا آگاهی یابی توجهی هستیم، بر جای حق مینشیند،بارور میشود

وثمره ی آن ،درخت تنومندی خواهد شدکه میوه ی هرروزه اش فتنه است .

در طول تاریخ هرجا نتوانسته اند با زور شمشیر حقی را پایمال کنند فتنه ای ترتیب داده اند.

در همه ی فتنه ها ئی که حق مقهور باطل میشود،باطل با پنبه سر حق را بریده و حق را ذبح میکند، آنچنانکه نه صدای ناله ی حق را میشنوی و نه خون جاری شده اش را میبینی و این همه به اسم دفاع از حق و حقیقت روی میدهد.

سیاهی لشگر قدرت بخش باطل درهمه ی فتنه ها در طول تاریخ اکثریت نا آگاهی هستند که در جبهه ی حق حضور دارند و در زیر پرچم های به نام حق بالا رفته ی در برابر حق ، هورا میکشند و زنده باد و مرده باد میگویند،همان به قول قران “اکثرهم لا یعلمون”و “اکثرهم لا یشعرون” و “اکثرهم لا یتفکرون”……

و اینچنین است ماجرای همه ی فتنه ها از آدم تا خاتم و بعد از آن تا همیشه ی تاریخ.

  ۵ تیر ۱۳۹۰=۲۶ ژوئن ۲۰۱۱