«حقیقت، پشت پرده هست و باید کشف شود» اگر حقیقت موعود برایمان باز شود، حقیقت هستی باز میشود. به این دلیل که حق ،کثرت پذیر نیست. حق در وحدت است.یک چیز است.

حق در وحدت است-همایش 25 آپریل-2015

«حقیقت، پشت پرده هست و باید کشف شود»
اگر حقیقت موعود برایمان باز شود،
حقیقت هستی باز میشود.
به این دلیل که حق ،کثرت پذیر نیست.
حق در وحدت است.یک چیز است.

شهناز نیرومنش

همایش 25 آپریل 2015