حق در وحدت است

«حقیقت، پشت پرده هست و باید کشف شود» اگر حقیقت موعود برایمان باز شود، حقیقت هستی باز میشود. به این دلیل که حق ،کثرت پذیر نیست. حق در وحدت است.یک چیز است.

«حقیقت، پشت پرده هست و باید کشف شود»
اگر حقیقت موعود برایمان باز شود،
حقیقت هستی باز میشود.
به این دلیل که حق ،کثرت پذیر نیست.
حق در وحدت است.یک چیز است.

دیدگاهتان را بنویسید