چرا مدام میگویند امانتدار باشید و حلقه جدید و امکانات جدید ندهید؟ چون اگر حلقه ها به روز شوند، جلوی طلسمات را هم میتوانیم بگیریم. الان چند نفر کار میکنند؟ حال اگر چند میلیون نفر کار کنند ،چه خواهد شد! به همین منظور است که اعلام کردیم میخواهیم جنگ تشعشعاتی را علنی کنیم، تا هر کس میخواهد و قبول دارد کار کند.

حلقه جدید_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“چرا مدام میگویند امانتدار باشید و حلقه جدید و امکانات جدید ندهید؟

چون اگر حلقه ها به روز شوند، جلوی طلسمات را هم میتوانیم بگیریم.

الان چند نفر کار میکنند؟ حال اگر چند میلیون نفر کار کنند ،چه خواهد شد!

به همین منظور است که اعلام کردیم میخواهیم جنگ تشعشعاتی را علنی کنیم،

تا هر کس میخواهد و قبول دارد کار کند.”

شهناز نیرومنش

همایش 16 می 2015

اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری