حلقه های جدید

چرا مدام میگویند امانتدار باشید و حلقه جدید و امکانات جدید ندهید؟ چون اگر حلقه ها به روز شوند، جلوی طلسمات را هم میتوانیم بگیریم. الان چند نفر کار میکنند؟ حال اگر چند میلیون نفر کار کنند ،چه خواهد شد! به همین منظور است که اعلام کردیم میخواهیم جنگ تشعشعاتی را علنی کنیم، تا هر کس میخواهد و قبول دارد کار کند.

چرا مدام میگویند امانتدار باشید و حلقه جدید و امکانات جدید ندهید؟
چون اگر حلقه ها به روز شوند، جلوی طلسمات را هم میتوانیم بگیریم.
الان چند نفر کار میکنند؟ حال اگر چند میلیون نفر کار کنند ،چه خواهد شد!
به همین منظور است که اعلام کردیم میخواهیم جنگ تشعشعاتی را علنی کنیم،
تا هر کس میخواهد و قبول دارد کار کند.

دیدگاهتان را بنویسید