حلقه مثبت سه_همایش 16 می_2015

حلقه مثبت سه
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“در جنگ بین حق و باطل، این حلقه ۳+ کلید است!
این حلقه روی یک دسته از ویروسهای غیر ارگانیک نوع A کار میکند که در رابطه با نفوذ و مسخ به کار میروند(نفوذ و مسخهای حکومتی، نسل اندر نسلی…)
اگر این حلقه در روح جمعی جاری شود و مردم از گیر این نفوذ و مسخ خلاص شوند، تازه میتوانند به تشخیص حق از باطل برسند.
اگر به تشخیص حق از باطل نرسیم، تلفاتمان در جنگ تشعشعاتی بالا میرود، چراکه در وسط ایستاده ای و از هر دو طرف میخوری.”
شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری