حکومت ایران نتوانست تاب بیاورد

حکومت ایران نتوانست تاب بیاورد_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

” عرفان حلقه آمده است ، تا از مردم خالق بسازد!
این چیزیست که حکومت ایران نتوانست تاب بیاورد.”
شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری